หลักสูตรที่เปิดอบรม
กิจกรรมวิชาการอื่นๆ
เว็บไซต์แนะนำ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
weblink1
“สำนักงาน ก.ล.ต.”
โทรศัพท์ 0-2263-6224 โทรสาร 0-2263-6465
email: [email protected]
http://www.sec.or.th/education
บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
weblink1

สำนักงานใหญ่

ที่อยู่ : 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 โซนบี ชั้น 9 โซน เอ 2 และบี 2 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร : +66 2638 9000
แฟกซ์ : +66 2638 9030
อีเมล์ : [email protected]

ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 16.30 น.
ปิดทำการ เสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดราชการ

https://allianz.co.th/th_TH.html
บริษัท โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย จำกัด
weblink1

เลขที่ 195 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 40
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
T : 0-2686 8888, 0-2686 8889 (Japanese)
F : 0-2686 8601-2
E : [email protected]
W: http://www.tokiomarine.co.th

http://www.tokiomarine.co.th/
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
weblink1
71 อาคารประกันภัยไทยวิวัฒน์ ถนน ดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2695-0800 แฟกซ์ : 0-2695-0808
http://www.thaivivat.co.th/
บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)
weblink1
ที่อยู่  26/5-6 อาคารอรกานต์ ถนนชิดลม แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 โทรศัพท์ 0-2257-8000, 0-2254-8490, 0-2254-6860-6, 0-2257-8550
 โทรสาร 0-2253-3701, 0-2253-4222, 0-2253-3783
 E-Mail ฝ่ายสินไหมรถยนต์ [email protected]
ฝ่ายสินไหมทั่วไป [email protected] 
   
http://www.safety.co.th/
บริษัท บูพา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด
weblink1
บูพาสำนักงานใหญ่ อาคารคิวเฮาส์ สีลม (คอนแวนต์)
38 อาคารคิวเฮ้าส์ คอนแวนต์ ชั้น 9 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
8.00 น. – 17.00 น. (วันจันทร์- วันศุกร์)
โทรศัพท์: 0 2234 7755   โทรสาร: 0 2632 0661
http://www.bupa.co.th/
บริษัท บีที ประกันภัย จำกัด
weblink1
อาคารไทยธนาคาร ชั้น 23-24 เลขที่ 44 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2657-1700
โทรสาร 0-2657-1666-7
Web Site  E-mail [email protected] 
http://www.thaigia.com/old/viewmember.asp?Directory_ID=76
บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
weblink1
บมจ. บางกอกสหประกันภัย 175-177 ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร.02-233-6920-9, 02-238-4111 โทรสาร 02-237-1856, 02-236-7861
http://www.bui.co.th/
ตกลง
ไปยังหน้า
ถัดไป ก่อนหน้า
หน้าที่ 1 จาก 8 หน้า