หลักสูตรที่เปิดอบรม
กิจกรรมวิชาการอื่นๆ
ดาวน์โหลดเอกสาร
เชิญดาวน์โหลดเอกสาร
icon 1. Proxy ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
icon 2. ใบมอบฉันทะ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
icon 3. ประกาศนายทะเบียน หลักสูตร_บริษัทประกันวินาศภัย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
icon 4. ประกาศนายทะเบียน หลักสูตร_บริษัทประกันชีวิต ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
icon 5. ใบสมัครงานสถาบันประกันภัยไทย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
icon 6. ANZIIF THAI-เนื้อหาวิชา/วัตถุประสงค์การเรียนรู้รายวิชา ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
icon 7. ANZIIF THAI-ใบสมัครหลักสูตร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด