หลักสูตรที่เปิดอบรม
กิจกรรมวิชาการอื่นๆ
(NL) หลักสูตรวิชาชีพการประกันวินาศภัย

1. โครงสร้างรายวิชา :

1.1. วิชาเรียนทั้งสิ้นประกอบด้วย 8 วิชาๆ ละ 3 หน่วยกิต หรือ 45 ชั่วโมงต่อวิชา
1.2. หลักสูตรนี้ จะเรียนเพียง 5 วิชาเท่านั้น โดยเป็นวิชาบังคับ 3 วิชา และวิชาเลือกจาก 2 วิชาใน 5 วิชา

วิชาบังคับ จำนวน 3 วิชา

• NL 601 การบริหารความเสี่ยงกับการประกันภัย (Risk Management and Insurance)
• NL 602 กฎหมายและการดำเนินธุรกิจประกันภัย (Law and Non-Life Insurance Operations) (เปิดในภาคเรียนที่ 1 )
• NL 603 การจัดการด้านการรับประกันภัยและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (Underwriting and Claims Management)


วิชาเลือก จำนวน 2 วิชาจาก 5 วิชา

• NL 604 การจัดการการประกันภัยส่วนบุคคล (Personal Lines Insurance Management)
• NL 605 การจัดการการประกันภัยเชิงพาณิชย์ (Commercial Lines Insurance Management) (เปิดในภาคเรียนที่ 1 )
• NL 606 การจัดการการประกันภัยการขนส่ง (Transportation Insurance Management) (เปิดในภาคเรียนที่ 1 )
• NL 607 การจัดการการประกันภัยวิศวกรรม และการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย (Engineering and Legal Liability Insurance Management)
• NL 608 การจัดการการประกันภัยต่อ (Reinsurance Management)

2. ค่าลงทะเบียน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

2.1. วิชาบังคับและวิชาเลือก

 • สำหรับบริษัทผู้ถือหุ้นสถาบันฯ  9,200 บาท/วิชา 
 • ไม่ใช่บริษัทผู้ถือหุ้นสถาบันฯ   11,200 บาท/วิชา

2.2. วิชาจรรยาบรรณ 

 • สำหรับบริษัทผู้ถือหุ้นสถาบันฯ   2,200 บาท/วิชา 
 • ไม่ใช่บริษัทผู้ถือหุ้นสถาบันฯ     2,200 บาท/วิชา

2.3. ค่าเรียนโดยประมาณจนจบระดับประกาศนียบัตร (เรียน 6 วิชารวมวิชาจรรยาบรรณฯ)

 • สำหรับบริษัทผู้ถือหุ้นสถาบันฯ  48,200 บาท
 • ไม่ใช่บริษัทผู้ถือหุ้นสถาบันฯ    58,200 บาท
คุณวิชุดา อบโอ
โทรศัพท์  02-249-8584-9, 02-671-7440-1 ต่อ 525  โทรสาร  02-671-7437  
E-mail address :[email protected] ,
 
 3. วันและเวลาเรียน (เปิดเรียนเฉพาะวันเสาร์และช่วงเย็นวันอังคาร)

3.1. วันเสาร์: แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือ 9.00-12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น.
3.2. วันอังคาร : 17.30 – 20.30 น.


4. การเทียบโอนวิชา

( นักศึกษาใหม่ )
     นักศึกษาใหม่ที่จบการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินการส่งใบรับรองผลการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่เรียนจบเพื่อให้สถาบันฯ ดำเนินการเทียบโอนเป็นรายวิชา และนักศึกษาต้องชำระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนจำนวน 1,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 
5. การเทียบโอนเพื่อเข้าเรียนในระดับมหาบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

5.1. นักศึกษาที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรก่อนหลักสูตรปีพ.ศ. 2551  นักศึกษาต้องสอบวัดความรู้ตามที่ประกาศที่สถาบันฯ กำหนด และนักศึกษาต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบจำนวน 500 บาทต่อครั้ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ไม่กำหนดจำนวนครั้งในการสอบ ให้สิทธินักศึกษาสอบจนกว่าจะผ่าน
5.2.  นักศึกษาที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรหลังหลักสูตรปีพ.ศ. 2551  นักศึกษาแจ้งมายังสถาบันฯ เพื่อออกหนังสือรับรองผลการศึกษาเพื่อนำไปยื่นขอเทียบโอนวิชา
5.3.  เรียนจบครบ 15 หน่วยกิต มีสิทธิเทียบโอนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตย์ (Master of Business Administration) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจประกันวินาศภัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้ โดยเรียนเพิ่มอีกเพียง 33 หน่วยกิต

 ทั้งนี้ การเทียบโอนให้เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

การรับสมัคร

1. สมัครด้วยตนเองที่สถาบันประกันภัยไทย (เฉพาะวันและเวลาทำการตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.)
2. สมัครทางโทรสาร (Fax) ที่หมายเลข 02-671-7437

วิธีการชำระเงิน

1. เงินสด
2. เช็ค สั่งจ่าย “บริษัท ที.ไอ.ไอ.จำกัด”
3. โอนเงินผ่านทางบัญชีชื่อ “บริษัท ที.ไอ.ไอ.จำกัด” 
    ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพระราม 4 (อาคารสิรินรัตน์) ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 096-2-17109-4 
    ธนาคารธนชาต สาขาอาคารวิบูลย์ธานี ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 005-6-00500-8
    ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนพระรามที่ 4 (คลองเตย) ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 192-1-33712-4
และกรุณาส่งสำเนาใบ Pay-in มาที่โทรสารหมายเลข 02-671-7437

**(หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ในนาม "บริษัท ที.ไอ.ไอ. จำกัด (สำนักงานใหญ่) 3354/32 อาคารมโนรม ชั้น 10
ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105531078233)**ไฟล์ดาวน์โหลด
 1. ดาวน์โหลด คู่มือหลักสูตรวิชาชีพการประกันวินาศภัย NL 2561 (ปรับปรุง12/3/61)
 2. ดาวน์โหลด สัมภาษณ์คุณณัฏฐณิชา อินทรศิริสวัสดิ์
 3. ดาวน์โหลด ตารางเรียนNLเทอม 1 ปี 61
 4. ดาวน์โหลด PRหลักสูตรวิชาชีพการประกันวินาศภัย
 5. ดาวน์โหลด ขอบเขตเนื้อหาวิชาปี 2555
 6. ดาวน์โหลด คำถาม-คำตอบ
 7. ดาวน์โหลด ใบสมัครอบรม
 8. ดาวน์โหลด ปฏิทินตารางเรียน NL ปี 2561
 9. ดาวน์โหลด ตารางเรียนNL เทอม2 ปี 61