หลักสูตรที่เปิดอบรม
กิจกรรมวิชาการอื่นๆ
(ตัวแทน/นายหน้าฯ ชีวิต,วินาศภัย) ขอต่อฯ ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป หลักสูตรเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนและนายหน้าประกันชีวิตและวินาศภัย   
ครั้งที่ 4 ( 5 ปี ) เป็นต้นไป

 การสมัครหลักสูตรเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนและนายหน้าประกันชีวิตและวินาศภัย   ครั้งที่ 4 มีรายละเอียดดังนี้
1.หลักสูตรที่ระบุไว้ในตาราง สามารถใช้ร่วมกันได้ทั้งตัวแทนประกันชีวิต/นายหน้าประกันชีวิตและตัวแทนประกันวินาศภัย/นายหน้าประกันวินาศภัย หัวข้อการอบรม (LA4 - LB4),(NA4 – NB4) หรือ การต่ออายุ 5 ปี ครั้งที่ 2 และครั้งต่อไป

2. ระเบียบในการเข้ารับการอบรม ตั้งแต่ 8.00 – 18.00 น. (วันละ 9 ชม.) การลงทะเบียน ตั้งแต่ 7.30 – 8.00 น. (ห้ามสายเกิน 30 นาที)

3.ผู้สมัครที่เป็นตัวแทนประกันชีวิต/ตัวแทนประกันวินาศภัย สามารถเลือกเรียนวันที่กำหนดได้แต่จะต้องสะสมชั่วโมงการเข้าอบรมให้ครบ 30 (ชม.)ตามระเบียบของคปภ. (LA4 – NA4)

4.ผู้สมัครที่เป็นนายหน้าประกันชีวิต/นายหน้าประกันวินาศภัย สามารถเลือกเรียนวันที่กำหนดได้แต่จะต้องสะสมชั่วโมงการเข้าอบรมให้ครบ 50 (ชม.) ตามระเบียบของคปภ. (LB4 – NB4)
5. ผู้เข้าอบรมจะต้องต่ออายุก่อนบัตรหมด 2 เดือน หรือก่อนบัตรหมดอายุ สามารถต่ออายุได้ทั้ง 2 บัตร ถ้าเป็นการต่ออายุ ครั้งที่ 4 ( 5 ปี ) เป็นต้นไป
 
หมายเหตุ : ถ้าผู้สมัครถือบัตรทั้ง ตัวแทนประกันชีวิต/ตัวแทนประกันวินาศภัย หรือ นายหน้าประกันชีวิต/นายหน้าประกันวินาศภัย ท่านละ 2  บัตร และเป็นการต่อครั้งที่ 4 เช่นเดียวกันนั้น สามารถสะสมได้ทั้ง  2 บัตร ( หนังสือรับรองมีอายุ นับจากวันที่อบรม (เก็บได้ไม่เกิน 5 ปี) )
 
 

ตารางอบรมต่อ4

 

ใบสมัคร

 

พฤษภาคม

 

กรกฎาคม

 

กันยายน

 

พฤศจิกายน

 ไฟล์ดาวน์โหลด
  1. ดาวน์โหลด ต่อ 4 กค
  2. ดาวน์โหลด ต่อ 4 กย
  3. ดาวน์โหลด ต่อ 4 พค
  4. ดาวน์โหลด ต่อ 4 พย
  5. ดาวน์โหลด ตารางอบรมต่อ 4 ปี มีค. 2561
  6. ดาวน์โหลด ใบสมัคร
  7. ดาวน์โหลด ใบสมัครล่าสุด
  8. ดาวน์โหลด September
  9. ดาวน์โหลด November