หลักสูตรที่เปิดอบรม
กิจกรรมวิชาการอื่นๆ
(ผู้ประเมินวินาศภัย) ขอรับ-ขอต่อฯ (อายุบัตร 2 ปี)

หลักสูตรขอรับขอต่ออายุใบอนุญาตเป็น ผู้ประเมินวินาศภัย

 หลักสูตรขอรับขอต่ออายุใบอนุญาต เป็นผู้ประเมินวินาศภัย
หลักสูตรขอรับอายุใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย ใบอนุญาต 2 ปี
หลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย ใบอนุญาต 2 ปี
   
การรับสมัคร
1. สมัครด้วยตนเองที่สถาบันประกันภัยไทย (เฉพาะวันและเวลาทำการตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.)
2. สมัครทางโทรสาร (Fax) โทรสาร. 02-671-7443 (พร้อมทั้งโทรยืนยันการสมัคร) ติดต่อ คุณณภษร โทรศัพท์ 02-249-8584-9, 02-671-7440-1ต่อ529
3. สมัครทางอีเมล์

เอกสารการสมัคร
1. ใบสมัคร พร้อมใบประวัติการปฎิบัติงาน
2. สำเนาบัตรนายหน้าประกันภัย (ถ่ายหน้า-หลัง) สำหรับผู้ขอต่ออายุฯ
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
5. หนังสือรับรอง การทำงาน(บริษัท)
6. สำเนาวุฒิการศึกษา
หมายเหตุ 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หลักสูตรผู้ประเมินวินาศภัย 
ติดต่อ คุณณภษร โทรศัพท์ 02-249-8584-9,02-671-7440-1 ต่อ 529
ต่อ 527 คุณเฉิดโฉม(คุณปาล์ม) 081-7554542 และ 
ต่อ 530 คุณประภานิช(คุณมิลค์) 081-8264934ไฟล์ดาวน์โหลด
  1. ดาวน์โหลด ตารางอบรมพร้อมใบสมัครขอรับหรือขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย