หลักสูตรที่เปิดอบรม
กิจกรรมวิชาการอื่นๆ
(ตัวแทนประกันชีวิต) ขอรับ-ขอต่อฯ ครั้งที่ 1-3 LA

หลักสูตรเพื่อขอรับ/ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต

 หลักสูตรเพื่อขอรับ/ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต
หลักสูตรขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต (LA 0) ใบอนุญาต 1 ปี (LA 0)
หลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตครั้งที่ 1 ใบอนุญาต 1 ปี (LA 1)
หลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตครั้งที่ 2 ใบอนุญาต 1 ปี (LA 2)
หลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตครั้งที่ 3 ใบอนุญาต 5 ปี ครั้งแรก (LA 3)
   
 ไฟล์ดาวน์โหลด
  1. ดาวน์โหลด PR
  2. ดาวน์โหลด ใบสมัคร และตารางอบรม