หลักสูตรที่เปิดอบรม
กิจกรรมวิชาการอื่นๆ
(นายหน้าประกันวินาศภัย) ขอต่อฯ ครั้งที่ 1-3 NB

หลักสูตรเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย (จัดร่วมกับสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย)

 หลักสูตรเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย (จัดร่วมกับสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย)
หลักสูตรเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1 ใบอนุญาต 1 ปี (NB 1)
หลักสูตรเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 2 ใบอนุญาต 1 ปี (NB 2)
หลักสูตรเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 3 ใบอนุญาต 5 ปี ครั้งแรก (NB 3)
 ไฟล์ดาวน์โหลด
  1. ดาวน์โหลด PR
  2. ดาวน์โหลด ใบสมัคร และตารางอบรม