หลักสูตรที่เปิดอบรม
กิจกรรมวิชาการอื่นๆ
หลักสูตรพิเศษ(ประกันวินาศภัย) เดือนกันยายน 2561

ใบสมัครอบรมหลักสูตรพิเศษ...สำหรับมืออาชีพ ทุกหลักสูตร

 

วันที่ 5-6 กันยายน 2561

อบรมที่ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 

การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก และ
ความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์
(Public & Product Liability Insurance)

วิทยากร อาจารย์ วิวัฒน์ชัย อมรกุล

ค่าลงทะเบียน
บริษัทผู้ถือหุ้น 6,000 บาท*

ค่าลงทะเบียน
บุคคลธรรมดา 6,500 บาท*

(*ค่าลงทะเบียนยังไม่รวมVAT)


เอกสารประชาสัมพันธ์1

เอกสารประชาสัมพันธ์2

วันที่ 12-13 กันยายน 2561

 อบรมที่ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11

การประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
(Accidental Damage (Property) Insurance)

วิทยากร อาจารย์อภิณัฐ คีตะพันธ์สังวรณ์


ค่าลงทะเบียน
บริษัทผู้ถือหุ้น 6,000 บาท*

ค่าลงทะเบียน
บุคคลธรรมดา 6,500 บาท*

(*ค่าลงทะเบียนยังไม่รวมVAT)


เอกสารประชาสัมพันธ์1

เอกสารประชาสัมพันธ์2วันที่ 19-20 กันยายน 2561

 อบรมที่ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11

การประกันภัยขนส่งและการเดินเรือทางทะเล
(Marine Cargo Insurance)

วิทยากร อาจารย์วิเทพ  จิระจงเจริญ

ค่าลงทะเบียน
บริษัทผู้ถือหุ้น 6,000 บาท*

ค่าลงทะเบียน
บุคคลธรรมดา 6,500 บาท*

(*ค่าลงทะเบียนยังไม่รวมVAT)


เอกสารประชาสัมพันธ์


 

 

วันที่ 25-26 กันยายน 2561

 อบรมที่ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11

การประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ(Inland
Transit Cargo Insurance) เปรียบเทียบกับการ
ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง(Carrier’s Liability Insurance)

วิทยากร อาจารย์ นพดล มีสุขเสมอ

ค่าลงทะเบียน
บริษัทผู้ถือหุ้น 6,000 บาท*

ค่าลงทะเบียน
บุคคลธรรมดา 6,500 บาท*

(*ค่าลงทะเบียนยังไม่รวมVAT)


เอกสารประชาสัมพันธ์

วันที่ 25 กันยายน 2561

 อบรมที่ อาคารมโนรม ชั้น10 ห้องภูพระบาท

ติวสอบนายหน้าประกันวินาศภัย(Examine
Insurance Broker)

วิทยากร คณาจารย์สถาบันฯ

 

ค่าลงทะเบียน
บริษัทผู้ถือหุ้น 2,000 บาท*

ค่าลงทะเบียน
บุคคลธรรมดา 2,000 บาท*

(*ค่าลงทะเบียนยังไม่รวมVAT)


เอกสารประชาสัมพันธ์

ใบสมัครติวสอบนายหน้าประกันวินาศภัย

 ไฟล์ดาวน์โหลด
  1. ดาวน์โหลด Inside IAR
  2. ดาวน์โหลด Marine Insurance
  3. ดาวน์โหลด การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (IAR)
  4. ดาวน์โหลด PRV1
  5. ดาวน์โหลด PRV2
  6. ดาวน์โหลด Carrier’s Liability
  7. ดาวน์โหลด CAR