หลักสูตรที่เปิดอบรม
กิจกรรมวิชาการอื่นๆ
(CTC) Claim Technician Course {เรียนภาษาไทย}
  

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบขึ้นเป็นพิเศษโดยเฉพาะเพื่อการพัฒนาความรู้และทักษะสำหรับ เจ้าหน้าที่สินไหมทดแทนในธุรกิจประกันวินาศภัย รวมถึงนายหน้าประกันวินาศภัย และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านประกันภัยและการบริหารความเสี่ยงภัยขององค์กรขนาดใหญ่

หลักสูตรนี้ ประกอบด้วย 3 วิชา ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบัน The Australian Institute Chartered Loss Adjuster หรือ AICLA จากประเทศออสเตรเลีย และมีสิทธิใช้คำต่อท้ายชื่อเป็น Qualified Claims Technician หรือ QCT

โปรแกรมดังกล่าวประกอบด้วยวิชาหลัก 3 วิชา (Module) ประกอบด้วย
1. Working Environment
2. Workplace Communication and Interaction
3. Claim Processes and Procedures  อ่านต่อ...ไฟล์ดาวน์โหลด
  1. ดาวน์โหลด PR Claim Technician Course