หลักสูตรที่เปิดอบรม
กิจกรรมวิชาการอื่นๆ
(RPL) วิชาชีพการประกันวินาศภัยแบบพิเศษ
 สถาบันประกันภัยไทย เปิดโอกาสให้บุคลากรของธุรกิจประกันภัย อาทิ ตัวแทน นายหน้า ผู้สำรวจ ผู้ประเมิน หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง ที่มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี และได้รับการรับรองจากกรรมการ ผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลนั้นๆ หรือจากผู้ทรงคุณวุฒิในสายงานประกันภัย สามารถเข้าศึกษาในหลักสูตร“วิชาชีพการประกันวินาศภัย” เพื่อขอรับ “ประกาศนียบัตร” (Diploma in Non-life Insurance)

 

 นักศึกษาที่ขอยกเว้นการเรียนวิชาบังคับรวม 3 วิชา ดังกล่าวฯ จะต้องส่งใบสมัคร พร้อมการรับรองคุณวุฒิจากกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลนั้น หรือจากผู้ทรงคุณวุฒิในสายงานประกันภัย ตามระเบียบของสถาบันฯ และเมื่อได้รับการพิจารณาจากสถาบันฯแล้ว จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียน วิชาเลือก ของหลักสูตรนี้ได้

ค่าลงทะเบียนเรียน(ราคาไม่รวมVAT)

รายละเอียด

บริษัทผู้ถือหุ้น

บุคคลทั่วไป

ค่าธรรมเนียมการสมัคร

2,000 บาท

2,500 บาท

วิชาเลือก NL604-NL608 วิชาละ

9,200 บาท

11,200 บาท

วิชา NL909

2,200 บาท

2,200 บาท

ค่าเรียนทั้งหลักสูตร

22,600 บาท

27,100 บาทไฟล์ดาวน์โหลด
  1. ดาวน์โหลด คู่มือหลักสูตรวิชาชีพการประกันวินาศภัย NL RPL
  2. ดาวน์โหลด PRหลักสูตรวิชาชีพการประกันวินาศภัย RPL
  3. ดาวน์โหลด ใบสมัครหลักสูตรNL RPL2561
  4. ดาวน์โหลด ปฏิทินตารางเรียน NL RPL 2561