หลักสูตรที่เปิดอบรม
กิจกรรมวิชาการอื่นๆ
สอบตัวแทนประกันชีวิต+ติวสอบ+ขอรับ (หลักสูตร 14 ชม.)

หลักสูตรเดียว ที่ให้ท่านสามารถสร้างตัวแทนใหม่ ที่มีคุณภาพ มีความรู้ ทันสถานการณ์ ได้ทุกที่

                     


จุดมุ่งหมายหลักสูตร

   สร้างความเข้าใจในเนื้อหาวิชาการประกันชีวิตที่ถูกต้อง ก่อนเข้าสู่อาชีพ และการปฏิบัติงานในภาคสนาม ก่อให้เกิดความยั่งยืนในธุรกิจประกันชีวิต
   สร้างคุณค่าในอาชีพตัวแทนประกันชีวิตอย่างยั่งยืน มิใช่เพียงแค่มูลค่าที่ได้รับจากการขาย
   ผู้เข้าอบรมสามารถจดจำความรู้ที่ได้เรียนมานำไปสอบได้อย่างดี เนื่องจากสอบทันทีหลังการอบรม
   สร้างโอกาสในการสอบผ่านเพิ่มขึ้น
   เพื่อสร้างการยอมรับ และสร้างชื่อเสียงที่ดีต่ออาชีพคนกลางในสายตาสาธารณชน และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ธุรกิจ
   ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
  ปลูกจิตสำนึกของความเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริงด้วยทัศนคติที่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้น


ผู้ที่ควรเข้ารับการอบรม
ผู้ที่ต้องการเป็นตัวแทนประกันชีวิตมืออาชีพ และบุคคลทั่วไป ที่แสวงหาความรู้ด้านประกันชีวิตอย่างถูกต้อง
จังหวัดที่เปิดอบรม
อบรมในกรุงเทพฯ และกระจายตามจังหวัดต่าง ๆ ทุกภูมิภาค เพื่อรองรับการสร้างตลาดการประกันภัยเสรีในอนาคต และ ผู้เข้าอบรมสามารถยกระดับความรู้ก่อนเข้าสู่อาชีพอย่างจริงจัง
 
รูปแบบการจัดอบรม
จัดอบรมได้ 2 รูปแบบ
• จัดอบรมตามตารางที่สถาบันประกันภัยไทยกาหนดทั้งในกรุงเทพมหานคร และในภูมิภาคต่างๆ (Public)
• จัดอบรมตามความประสงค์ของลูกค้า สาหรับลูกค้าที่ต้องการจัดภายในเฉพาะกลุ่ม (In House)
 


รายละเอียดการอบรม
• อบรมขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต 6 ชม. 1 วัน
• อบรมแบบเข้มข้นเพื่อสอบเป็นตัวแทนประกันชีวิต 1 วัน
 • สอบวัดความรู้หลังจบการอบรมวันที่สอง รวมทุกวิชา 50 ข้อ ในครั้งเดียว ได้แก่
  1 วิชาจรรยาบรรณ และศีลธรรมของตัวแทนฯ 10 ข้อ
  2 วิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันชีวิต 20 ข้อ
  3 วิชาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฯ 10 ข้อ
  4 วิชาพระราชบัญญัติประกันชีวิต 10 ข้อ

Public
สมัครทาง: www.tiins.com > หลักสูตรการประกันชีวิต
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่: 087-082-4994, 087-927-0011
       In house
           ติดต่อ: คุณวชิระ [email protected]
           หรือ: คุณวสุวัต [email protected]
           โทร: 02-249 8584-9, 02-671 7440-1 ต่อ: 503/506/507/502

ไฟล์ดาวน์โหลด
 1. ดาวน์โหลด ใบสมัคร 14 ชม (2561)Public
 2. ดาวน์โหลด เอกสารประชาสัมพันธ์