หลักสูตรที่เปิดอบรม
กิจกรรมวิชาการอื่นๆ
คปภ.
สถาบันประกันภัยไทย เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ สมาคมประกันวินาศภัย สมาคมประกันชีวิตไทย และสำนักงานประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ (ปัจจุบันคือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย) โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะสร้างสถาบันการศึกษาด้านการประกันภัยขึ้น เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยทุกประเภทแก่บุคลากรของธุรกิจประกันชีวิตและวินาศภัยรวมถึงประชาชนผู้ใช้บริการประกันภัย ตลอดจนรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานแห่งวิชาชีพประกันภัย

สถาบันประกันภัยไทย เริ่มดำเนินกิจการในระยะแรก โดยมีคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้แทนแต่งตั้งจาก สมาคมประกันวินาศภัย 3 คน สมาคมประกันชีวิตไทย 3 คน และสำนักงานประกันภัย 3 คน ร่วมมือกันบริหารงานตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2523 โดยมี นายสุชาย เชาว์วิศิษฐ์ แห่งสำนักงานประกันภัย เป็นประธานคณะกรรมการสถาบันฯ คนแรก
พนักงาน

พนักงาน
ในช่วงแรกสถาบันประกันภัยไทยไม่สามารถขออนุญาตจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลได้ การดำเนินงานของสถาบันฯ จึงมีขอบเขตค่อนข้างจำกัด สถาบันฯ จึงได้ติดต่อขอความร่วมมือจากสถาบันประกันภัยแห่งประเทศนิวซีแลนด์ เพื่อขอความร่วมมือในการศึกษาในหลักสูตรของสถาบันแห่งนั้น ซึ่งก็ได้ร้บความร่วมมือด้วยดีจากสถาบันประกันภัยแห่งประเทศนิวซีแลนด์ โดยได้ยอมรับสถาบันประกันภัยไทยเข้าเป็นสถาบันในเครือเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2523 และยินยอมให้นักศึกษาสมัครเป็นสมาชิกของสถาบันประกันภัยแห่งประเทศนิวซีแลนด์ได้เช่นเดียวกับสมาชิกในประเทศนิวซีแลนด์

ในปี พ.ศ. 2530 คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นสมควรให้ดำเนินการเพื่อจดทะเบียนสถาบันเป็นนิติบุคคล เพื่อให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานมากขึ้นโดยมีมติให้จดทะเบียนในรูปบริษัทจำกัด และกำหนดทุนของบริษัทไว้ 1.5 ล้านบาท การจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดได้กระทำเรียบร้อยเมื่อ วันที่ 3 ตุลาคม 2531 โดยมีบริษัทผู้ประกอบการธุรกิจการประกันชีวิตและการประกันวินาศภัยและอื่นๆ รวม 75 บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นและใช้ชื่อว่า “บริษัท ที.ไอ.ไอ. จำกัด” ซึ่งเป็นชื่อย่อในภาษาอังกฤษของสถาบันประกันภัยไทยว่า Thailand Insurance Institute ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2510 ซึ่งมีข้อกำหนดห้ามบริษัทที่มิได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการประกันภัย ใช้ชื่อของบริษัทโดยมีคำว่า “ประกันภัย” อยู่ในชื่อด้วย
พนักงาน

พนักงาน
สถาบันประกันภัยไทยในนามของ “บริษัท ที.ไอ.ไอ. จำกัด” มีคณะกรรมการซึ่งได้รับเลือกจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทำหน้าที่บริหารงานเป็นจำนวน 15 คน มีนายชลอ เฟื่องอารมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ ในขณะนั้น เป็นประธานกรรมการคนแรก และคณะกรรมการได้แต่งตั้ง นายอาทร ติตติรานนท์ เป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ และในขณะเดียวกันทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทยอีกตำแหน่งหนึ่งด้วย

ในปี พ.ศ. 2545 คณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นของสถาบันฯ ได้มีความเห็นชอบให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 1.5 ล้านบาท เป็น 21.5 ล้านบาท เพื่อเพิ่มศักยภาพให้สถาบันฯ สามารถพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การเพิ่มทุนกระทำได้สำเร็จครบถ้วนในปี พ.ศ. 2550

สถาบันประกันภัยไทย ได้ทำหน้าที่ให้ความรู้และพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมประกันภัยตลอดมา มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนมาอย่างต่อเนื่อง ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพผู้สอนและการให้บริการในทุกๆ ด้าน เพิ่มรูปแบบการจัดอบรมให้มีความหลากหลายทั้งการให้บริการในสถานที่ทำการไปจนถึงการขยายหลักสูตรไปนอกสถานที่ยังส่วนภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศไทยรวมทั้งการให้บริการจัดอบรมในรูปแบบภายในแก่หน่วยงานที่สนใจ ที่สำคัญคือการขยายความร่วมมือทางการศึกษาอบรมกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ เช่นการเป็นพันธมิตรกับ Australian and New Zealand Institute of Insurance and Finance ในการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพการประกันวินาศภัยเป็นภาษาไทย และการเป็นผู้แทนพิเศษในประเทศไทยของ LIMRA และ LOMA เป็นต้น